VÌ SAO MỖI ĐÊM NÊN TỤNG ÍT NHẤT 5 BIẾN CHÚ ĐẠI BI

Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, đồng nam, hay đồng nữ nào muốn thọ trì đọc tụng và đối với các chúng sanh khởi lòng từ bi, thì trước tiên nên theo con phát thệ nguyện như vầy:

‘♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm mở mắt trí tuệ.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện lành.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau ngồi thuyền trí tuệ.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm vượt ra biển khổ.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau đắc Giới Định Đạo.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi tịch diệt.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau vào nhà vô vi.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh.
Nếu con hướng núi đao, núi đao tự gãy nát.
Nếu con hướng dầu sôi, dầu sôi tự khô cạn.
Nếu con hướng địa ngục, địa ngục tự tiêu tan.
Nếu con hướng ngạ quỷ, ngạ quỷ tự no đủ.
Nếu con hướng phi thiên, ác tâm tự điều phục.
Nếu con hướng bàng sanh, chứng đắc đại trí tuệ.’

Khi phát nguyện ấy xong, hãy chí tâm xưng niệm danh hiệu con và cũng như chuyên niệm Đức Bổn Sư của con là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Kế đó mới tụng thần chú này. Như mỗi đêm tụng đủ năm biến, họ sẽ diệt trừ tỷ ức kiếp sanh tử trọng tội.
Nếu hàng trời người trì tụng Đại Bi Chương Cú, thì lúc gần mạng chung, mười phương chư Phật đều đến và cầm tay hành giả. Như họ muốn vãng sanh ở Phật độ nào thì sẽ tùy theo sở nguyện mà đều được vãng sanh.
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, như còn đọa ba đường ác, con nguyện sẽ không thành chánh giác.
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, mà chẳng được sanh ở quốc độ của chư Phật, con nguyện sẽ không thành chánh giác.
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, mà chẳng được vô lượng chánh định và biện tài, con nguyện sẽ không thành chánh giác.
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, mà tất cả mọi điều cầu mong đều chẳng được toại ý ở trong đời hiện tại, thì thần chú này không gọi là Đại Bi Tâm Chú––duy trừ bất thiện và không chí thành.
Nếu người nữ nào nhàm chán thân nữ và muốn thành thân nam tử, họ trì tụng chương cú của Chú Đại Bi, như đời sau chẳng chuyển thân nữ thành thân nam, con nguyện sẽ không thành chánh giác. Giả sử dù sanh một chút lòng nghi thì sẽ không được toại.
Nếu chúng sanh nào xâm chiếm cùng hao tổn tài vật và thức ăn nước uống của Thường Trụ, dù 1.000 Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì họ cũng chẳng có cơ hội sám hối. Dù có sám hối thì cũng chẳng diệt trừ. Nhưng nay, khi họ trì tụng Đại Bi Thần Chú, tội ấy liền tiêu tan.
Nếu có người nào xâm chiếm cùng hao tổn tài vật và thức ăn nước uống của Thường Trụ, họ phải đối với mười phương chư đạo sư sám hối thì mới diệt trừ. Nhưng nay, khi họ trì tụng Chú Đại Bi, thì mười phương chư Phật liền đến chứng minh. Hết thảy tội chướng đều sẽ tiêu trừ.
Tất cả nghiệp ác trọng tội, như là mười nghiệp ác, năm tội ngỗ nghịch, nhục mạ người khác, hủy báng Pháp, phạm trai phá giới, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp đồ vật của chư Tăng, và làm ô uế người tu tịnh hạnh. Hết thảy đều sẽ diệt trừ.
Duy trừ một việc, đó là với thần chú này sanh lòng nghi, thì thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng được diệt mất, hà huống là trọng tội. Mặc dù trọng tội tuy không lập tức diệt trừ nhưng họ vẫn có thể tạo nhân duyên thành Phật về sau.
Nếu hàng trời người trì tụng Đại Bi Tâm Chú, họ sẽ được 15 loại sanh tốt và không thọ 15 loại chết xấu. Những loại chết xấu đó là:
1. Không chết do đói khát khốn khổ.
2. Không chết do đánh đập lao tù.
3. Không chết do oan gia kẻ thù.
4. Không chết do quân trận tương tàn.
5. Không chết do cọp sói thú dữ.
6. Không chết do rắn độc bọ cạp.
7. Không chết do nước dìm lửa đốt.
8. Không chết do trúng phải thuốc độc.
9. Không chết do trúng ngải làm hại.
10. Không chết do điên cuồng loạn trí.
11. Không chết do núi lở cây ngã.
12. Không chết do ác nhân trù ếm.
13. Không chết do tà thần ác quỷ.
14. Không chết do ác bệnh ngặt nghèo.
15. Không chết do tự sát tự tử.
Phàm ai trì tụng Đại Bi Thần Chú thì sẽ không bị 15 loại chết xấu và sẽ được 15 loại sanh tốt, như là:
1. Mọi nơi sanh ra thường có bậc hiền quân.
2. Thường sanh ở nước lành.
3. Thường gặp thời đại tốt.
4. Thường gặp bậc thiện hữu.
5. Các căn luôn đầy đủ.
6. Đạo tâm thuần thục.
7. Không phạm giới cấm.
8. Quyến thuộc có ân nghĩa và hòa thuận.
9. Tài vật ẩm thực luôn phong phú.
10. Luôn được người khác cung kính trợ giúp.
11. Tài bảo của họ chẳng bị người cướp đoạt.
12. Mọi sự cầu mong đều được toại ý.
13. Trời rồng thiện thần thường hộ vệ.
14. Mọi nơi sanh ra đều thấy Phật nghe Pháp.
15. Khi nghe Chánh Pháp liền liễu ngộ nghĩa thú thâm sâu.
“Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào trì tụng thần chú này, thì nên phát khởi Đạo tâm quảng đại để nguyện độ tất cả chúng sanh. Ăn chay trì giới cùng đối với chúng sanh khởi tâm bình đẳng, luôn tụng chú này và chớ để gián đoạn. Lại nên tắm gội sạch sẽ và mặc y phục tinh sạch. Trong tĩnh thất treo tràng phan, thắp đèn, dùng hương hoa và ẩm thực trăm vị để cúng dường. Họ nên nhiếp tâm vào một nơi, quyết không có duyên khác, và như Pháp tụng trì. Khi ấy sẽ có Nhật Quang Bồ–tát, Nguyệt Quang Bồ–tát, cùng vô lượng tiên thần đến chứng minh và làm tăng thêm sự linh nghiệm.
Lúc bấy giờ, ta sẽ dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ. Từ đó về sau, họ đều có thể biết và thông đạt mọi sách vở của thế gian cùng hết thảy pháp thuật của ngoại đạo và cũng như điển tịch minh luận. Người trì tụng thần chú này, 84.000 loại bệnh của thế gian đều sẽ trị lành và chẳng bệnh nào là không lành. Họ lại cũng có thể sai khiến tất cả quỷ thần cùng hàng phục chúng thiên ma và chế phục các ngoại đạo.
Nếu có ai đang tụng Kinh hay ngồi thiền ở trên núi hẻo lánh, mà như có sơn tinh sơn yêu cùng chúng quỷ thần yêu quái đến não loạn và làm tâm của hành giả chẳng được an định, họ nên tụng chú này một biến thì chúng quỷ thần đó đều bị trói lại.
Nếu ai có thể như Pháp tụng trì và đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, ta sẽ sai tất cả thiện thần, long vương, và Kim Cang Mật Tích thường theo hộ vệ và chẳng bao giờ rời xa; bảo hộ người ấy như bảo hộ tròng con mắt và tánh mạng của chính họ. Chư thiện thần này cùng với vua rồng và thần mẫu nữ, mỗi vị có 500 đại lực tiệp tật làm quyến thuộc. Họ thường theo ủng hộ người trì tụng Đại Bi Thần Chú.
Nếu có người tụng chú này và một mình ngủ nơi núi rừng hoang vắng, các thiện thần ấy đều sẽ thay phiên túc trực và đuổi trừ tai chướng.
Nếu có người ở trong rừng sâu, như bị lạc mất phương hướng và tụng chú này, thì thiện thần và long vương sẽ hóa thành thiện nhân để chỉ dẫn đúng đường.
Giả như ở núi rừng hoang dã và cần nước hoặc lửa, long vương sẽ hóa hiện ra nước và lửa.
Nếu có người tụng chú này 5 biến, rồi lấy sợi chỉ 5 màu để làm dây đeo. Niệm 21 lần như vậy, cứ mỗi lần chú xong một biến thì cột thành một gút. Khi xong, đeo sợi dây năm màu vào nơi cổ. Thần chú này đã có 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quá khứ đã tuyên thuyết.
Tất cả chư Phật kia sẽ khiến những hành giả đang tu hành Sáu Độ mà vẫn chưa viên mãn, họ sẽ mau viên mãn.
Những ai chưa phát khởi Đạo tâm, họ sẽ mau phát tâm.
Nếu có ai tu Pháp Thanh Văn mà chưa chứng Quả, họ sẽ mau chứng Quả.
Nếu có các vị thần hoặc vị tiên nhân nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới còn chưa phát khởi Đạo tâm vô thượng, họ sẽ mau phát tâm.
Nếu có những chúng sanh nào chưa có lòng tin sâu nơi Pháp Đại Thừa, do uy lực của thần chú này nên sẽ khiến cho hạt giống của Pháp Đại Thừa tăng trưởng. Do bởi sức từ bi và phương tiện của ta nên sẽ làm cho sự tu hành của họ đều được thành tựu.
Nếu có chúng sanh nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới bị đọa nơi tăm tối của ba đường ác, nhưng khi nghe thần chú này của ta, họ đều sẽ xa lìa khổ ách.
Nếu có vị Bồ–tát nào chưa lên Trụ Thứ Nhất, thì họ sẽ mau được. Thậm chí họ sẽ đắc Trụ Thứ Mười và cho đến quả vị Phật. Họ sẽ tự nhiên thành tựu 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp.
Nếu có người đang tu Pháp Thanh Văn mà nghe thần chú này chừng một lần thoáng qua tai, rồi họ biên chép thần chú này, dùng trực tâm tu hành và như Pháp an trụ, thì bốn Quả của bậc Đạo Nhân sẽ vô cầu tự đắc.
Khi có người trì tụng chú này, họ sẽ khiến cho sông hồ và bốn biển lớn trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vọt phun. Lại làm cho núi non, vách đá, núi Diệu Cao, cùng núi Thiết Vi dao động và vỡ nát như vi trần. Chúng sanh trong đó đều sẽ phát khởi Đạo tâm vô thượng.
Nếu có những chúng sanh nào ở đời hiện tại có điều mong cầu, hãy nên trong 21 ngày ăn chay trì giới thanh tịnh và tụng thần chú này; họ tất sẽ được như sở nguyện. Tất cả nghiệp ác từ sanh tử này đến sanh tử kia thảy đều trừ sạch. Hết thảy chư Phật và Bồ–tát, cùng Phạm Vương, Năng Thiên Đế, Bốn Vị Thiên Vương, và tiên thần long vương trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thảy đều biết và chứng minh việc ấy.
Nếu có hàng trời người tụng trì thần chú này, vị đó như tắm gội trong ao suối, sông hồ, hay biển lớn, khi những chúng sanh trong đó được nước của người này tắm thấm đến thân chúng, thì tất cả nghiệp ác trọng tội của chúng thảy đều diệt trừ. Chúng sẽ liền được chuyển sanh tịnh độ ở phương khác, hóa sanh từ hoa sen và chẳng thọ thân sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm ướt, hay sanh ra từ trứng. Hà huống là chính người thọ trì đọc tụng.
Nếu có người đang đi trên đường và trì tụng chú này, khi ngọn gió thổi qua thân thể cùng y phục của người ấy, như có những chúng sanh nào được làn gió kia chạm đến, thì hết thảy nghiệp ác và trọng chướng của chúng tất đều diệt trừ. Chúng sẽ chẳng còn thọ báo ở ba đường ác và thường sanh vào cõi Phật. Vì thế nên biết rằng, phước đức và quả báo của người thọ trì thần chú này thật không thể nghĩ bàn.
Phàm ai trì tụng thần chú này thì từ trong miệng phát ra tiếng nói, hoặc lành hay dữ, tất cả thiên ma ngoại đạo và thiên long quỷ thần nghe đó, đều là thanh tịnh Pháp âm và họ sẽ khởi tâm cung kính cùng tôn trọng người ấy như Phật.
Nếu lại có người nhàm chán nỗi khổ của thế gian và mong cầu trường thọ an vui, họ nên kết giới ở một nơi yên tĩnh và thanh tịnh. Người ấy nên chú 108 biến vào thức ăn nước uống trước khi dùng, hoặc vào y phục, hương đốt, hay thuốc thang, thì họ chắc chắn sẽ được sống lâu. Nếu có thể kết giới như Pháp và y Pháp thọ trì, tất cả sở nguyện sẽ thành tựu. Họ có thể kết giới bằng cách:
– Chú 21 biến vào con dao, rồi rạch xuống đất để kết giới.
– Hoặc chú 21 biến vào chén nước sạch và rưới ở khắp nơi để kết giới.
– Hoặc chú 21 biến vào những hạt cải trắng và rải ở bốn hướng để kết giới.
– Hoặc dùng tâm khởi tưởng đến nơi kết giới.
– Hoặc chú 21 biến vào tro sạch của lò hương và dùng để kết giới.
– Hoặc chú 21 biến vào sợi dây năm màu và giăng vòng quanh bốn phía để kết giới.
Cách nào ở trên cũng đều được. Nếu có thể như Pháp thọ trì thì tự nhiên sẽ đạt hiệu quả.
Nếu có người nghe tên của thần chú này mà còn diệt trừ vô lượng kiếp sanh tử trọng tội. Hà huống là người đó tụng trì.
Nếu có người trì tụng thần chú này, ông nên biết người ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật cùng gieo trồng căn lành rộng lớn.
Nếu có người trì tụng thần chú này, là vì họ muốn bạt trừ khổ nạn cho các chúng sanh, ông nên biết người ấy đầy đủ tâm đại bi và chẳng bao lâu sẽ thành Phật. Khi thấy có chúng sanh nào, người đó đều tụng chú này để khiến cho tai họ nghe được và sẽ tạo nhân duyên nơi Phật Đạo. Công đức người này thật vô lượng vô biên, ngợi khen chẳng thể cùng tận.
Nếu có người với tâm thanh tịnh chí thành, ăn chay trì giới, và vì tất cả chúng sanh mà sám hối nghiệp tội đời trước của họ, cũng như sám hối hết thảy nghiệp ác của chính mình từ vô lượng kiếp đến nay. Người ấy tụng thần chú này một cách rành rẽ và từng âm từng tiếng chẳng bị đứt quãng, người đó sẽ liền chứng bốn Quả của bậc Đạo Nhân ngay trong đời hiện tại. Người đó sẽ có các căn lanh lợi, trí tuệ quán sát cùng thiện xảo phương tiện. Địa Thứ Mười còn chứng được không khó. Hà huống là những phước báo tí ti của thế gian. Cầu gì được nấy, không gì chẳng toại.
Nếu muốn sai khiến quỷ thần, hãy lấy một cái đầu lâu ngoài hoang dã và rửa cho sạch. Rồi ở trước hình tượng Thiên Nhãn thiết lập đàn tràng và dùng muôn loại hương hoa cùng ẩm thực để cúng tế mỗi ngày như thế. Đến ngày thứ bảy, quỷ sẽ hiện thân và tùy người sai khiến.
Nếu muốn triệu thỉnh Bốn Vị Thiên Vương, hãy trì chú này vào hương chiên đàn rồi mang đi đốt. Do bởi tâm đại bi và nguyện lực thâm trọng của vị Bồ–tát này, nên cũng làm cho uy lực của thần chú đó quảng đại như vậy.
Nếu có quốc gia nào khi tai nạn khởi lên, mà quốc vương của nước đó dùng Chánh Pháp trị quốc, khoan hồng lê dân, phóng sanh động vật. Lại không đàn áp dân chúng và ân xá tội nhân. Như có thể trong bảy ngày bảy đêm, thân tâm ngài tinh tấn và trì tụng Đại Bi Tâm Chú này, thì sẽ khiến cho tất cả tai nạn của nước kia thảy đều diệt trừ, ngũ cốc tươi tốt, và muôn dân an lạc.
Nếu trong nước bị ngoại bang oán địch cứ đến xâm lăng và nhiễu loạn, bá tánh bất an, đại thần mưu phản, dịch bệnh hoành hành, lũ lụt và hạn hán thất thường, hay nhật nguyệt biến đổi. Giả sử có đủ mọi tai nạn như thế khởi lên, thì hãy tạo một hình tượng của Thiên Nhãn Đại Bi Tâm với mặt xoay về hướng tây. Rồi dùng muôn loại hương hoa, tràng phan lọng báu, hoặc ẩm thực trăm vị mà chí tâm cúng dường. Vị quốc vương này như lại có thể trong bảy ngày bảy đêm với thân tâm tinh tấn và trì tụng thần diệu chương cú của thần chú này, thì ngoại bang oán địch liền tự hàng phục; chúng sẽ rút lui và không còn quấy nhiễu hay não loạn nữa. Các nước sẽ cùng nhau mở cửa giao thiệp và trở nên thân thiện. Các vị vương tử cùng bá quan văn võ sẽ hết mực trung thành. Vương hậu, vương phi, và cung nữ sẽ hiếu kính nhà vua. Trời rồng quỷ thần sẽ ủng hộ nước đó. Mưa gió đúng mùa, cây ăn trái xum xuê; dân chúng sống trong cảnh thái bình.
Nếu trong nhà của ai gặp phải bệnh nguy kịch, hay trăm điều quái dị xảy ra; tà ma quỷ thần não loạn, cửa nhà sa sút; hoặc ác nhân đi rêu rao nói xấu toan mưu hại, khiến cho người lớn kẻ nhỏ trong ngoài bất hòa, thì họ nên thiết lập đàn tràng và hướng về trước tượng của Thiên Nhãn Đại Bi, rồi chí tâm tưởng niệm Quán Thế Âm Bồ–tát và tụng thần chú này 1.000 biến, thì các việc ác như trên thảy đều tiêu trừ và sẽ an ổn mãi về sau.
Thần chú này do Quán Thế Âm Bồ–tát tuyên thuyết là chân thật bất hư. Nếu muốn thỉnh vị Bồ–tát này đến, hãy chú vào hương an tất 21 biến rồi mang đi đốt, Bồ–tát sẽ liền đến.
Nếu có người bị hồn mèo nhập thân, hãy lấy sọ của con mèo đã chết mang đi đốt thành tro, rồi trộn với bùn sạch và nặn thành hình tượng con mèo. Sau đó ở trước tượng của Thiên Nhãn, chú 108 biến vào một con dao bén và vừa chú vừa cắt tượng mèo thành 108 khúc, tụng chú một biến rồi cắt một miếng. Khi xong, hãy gọi tên con mèo một lần, lập tức hồn của mèo sẽ rời xa vĩnh viễn.
Nếu có người bị bỏ ngải, hãy lấy hương long não và trộn với hương an tất, mỗi phần bằng nhau. Sau đó, đổ vào một bát tỉnh hoa thủy (là chén nước từ thùng nước giếng đầu tiên được lấy vào buổi sáng sớm, sau đó đổ vào phương thuốc và lấy ngón tay khuấy vòng vòng như hình của đóa hoa). Khi xong, hãy mang đi nấu thành một chén và ở trước tượng của Thiên Nhãn chú 108 biến rồi lấy uống, lập tức sẽ giải trừ.
Nếu có người bị rắn độc hay bọ cạp cắn, hãy lấy bột của củ gừng khô rồi chú vào đó bảy biến và đắp lên chỗ bị cắn trúng, lập tức sẽ khỏi.
Nếu có người bị kẻ oán thù mưu hại, hãy lấy đất, bột, hay sáp để nặn làm tượng hình của họ. Rồi ở trước hình tượng của Thiên Nhãn, chú 108 biến vào một con dao bén. Khi chú một biến, cắt một khúc và gọi tên người kia một lần. Sau đó, hãy lấy 108 khúc đi đốt hết. Người kia lập tức sẽ hoan hỷ và kính mến bạn cho đến trọn đời.
Nếu có người mắt bị hư hoại, như bị mờ hay bị mù, hoặc mắt bị che bởi một quầng trắng hay một màng đỏ, hãy lấy mỗi thứ một trái của harītakī, āmalakī, và vibhītakī mang đi nghiền thành bột. Trong lúc nghiền nát, miệng niệm Phật và chớ để người sản phụ mới sanh cùng heo hoặc chó trông thấy. Sau đó hãy trộn với mật ong trắng hay với sữa người. Nếu dùng sữa người thì phải là sữa của người mẹ sanh con trai; sữa từ sản phụ sanh con gái sẽ không thành. Khi đã trộn thuốc xong, hãy đến trước tượng của Thiên Nhãn, chú 108 biến vào phương thuốc, rồi đắp lên mắt. Suốt bảy ngày phải ở trong phòng kín và tránh gặp gió. Sau đó mới gỡ ra, nhãn thị sẽ hoàn phục và không còn quầng trắng hay màng đỏ che nữa, mắt sẽ sáng rõ.
Nếu có người bị bệnh sốt rét, hãy lấy da của cọp, sói, hoặc da beo và chú 21 biến lên đó. Rồi khoác vào trên thân mình, bệnh sẽ lành. Trong các loại da, da sư tử là hơn hết.
Nếu có người bị rắn độc cắn, chú 21 biến vào ráy tai của người bị cắn và xoa vào chỗ đó, độc sẽ trừ.
Nếu có người bị bệnh sốt rét dữ dội và đã vào tim đến độ muốn chết, hãy lấy một chén chất nhựa keo tiết ra từ cây đào, hòa với nước trong và mang đi nấu thành nửa chén. Khi xong, chú bảy biến lên đó và lấy cho người bệnh uống hết trong một hơi, bệnh liền tiêu trừ. Nhớ là đừng nhờ người nữ đi nấu thuốc.
Nếu có người bị quỷ nhập hoặc có quỷ khống chế tử thi, hãy lấy hương an tất, chú 21 biến rồi mang đi đốt, và xông dưới lỗ mũi của nạn nhân. Sau đó hãy lấy tro ấy vo thành bảy viên lớn như cục phân của con thỏ, rồi chú 21 biến lên đó và uống hết bảy viên ấy, lập tức sẽ khỏi. Trước và sau đó nhớ đừng uống rượu, ăn thịt, dùng năm loại thực vật hôi nồng, hoặc nói lời ác. Hoặc một cách nữa là lấy vị thuốc hùng hoàng trộn với hạt cải trắng và muối hột, chú 21 biến lên đó và mang đi đốt ở dưới gầm giường người bị nhập. Ma quỷ hành bệnh kia liền tháo chạy và chẳng còn dám nán lại.
Nếu có người bị điếc, chú 21 biến vào dầu mè và nhỏ vào lỗ tai thì sẽ lành.
Nếu có người một bên của thân thể bị tê liệt, làm cho mũi nghẹt và tay chân không cử động được, hãy lấy dầu mè nấu với hương thanh mộc rồi chú 21 biến và thoa trên thân thì sẽ lành hẳn vĩnh viễn. Một phương pháp khác là chú 21 biến vào bơ bò nguyên chất và xoa lên thân cũng được lành.
Nếu có sản phụ bị sanh khó, chú 21 biến vào dầu mè và thoa lên rún cùng trong ngọc môn, tức liền sanh dễ dàng.
Nếu thai nhi của phụ nữ mang thai bị chết trong dạ con, hãy lấy một lạng cỡ lớn của cỏ ngưu tất trộn với hai chén nước trong và nấu thành một chén. Rồi chú 21 biến và lấy cho uống, thai nhau liền ra khỏi, người mẹ cũng chẳng bị đau đớn. Như thai nhau còn không ra, hãy tiếp tục cho người mẹ uống thuốc một lần nữa, thì thai nhau sẽ ra khỏi và người mẹ cũng được bình yên.
Nếu có người bị đau tim đột ngột, đau không thể tả. Đây gọi là Độn Thi Chú. Hãy lấy cây hương huân lục, gọt khúc đầu thành hình chóp và chú 21 biến vào đó. Rồi dùng miệng hút và nuốt nước từ cây tiết ra. Không giới hạn là hút nhiều hoặc ít là bao nhiêu. Nước tiết ra của cây sẽ làm cho người đó tiêu chảy nôn mửa, sau đó liền sẽ lành. Hãy thận trọng đừng ăn năm loại thực vật hôi nồng cùng rượu thịt.
Nếu có người bị lửa đốt, hãy lấy phân tươi của con bò đen và chú 21 biến lên đó, rồi thoa lên chỗ phỏng thì sẽ hết.
Nếu có người bị loài trùng cắn tim, chú 21 biến vào nửa chén nước tiểu của con ngựa trắng, rồi lấy uống thì sẽ liền dứt trừ. Nếu là bệnh nặng, hãy dùng hết một chén. Sau đó, con sau cắn đuôi con trước và nối nhau như sợi dây mà ra đường đại tiện.
Nếu có người bị móng chân tay đâm vào thịt làm cho ê ẩm, hãy lấy lá lăng tiêu vò nát, chú 21 biến và đắp lên chỗ đau, rồi nhổ gốc móng ra và lập tức sẽ được lành.
Nếu có người bị muỗi độc chích trúng mắt, hãy vắt nước phân tươi của con lừa và chú 21 biến lên đó, rồi nhỏ lên mắt bị chích vào buổi tối trước khi đi ngủ thì sẽ được lành.
Nếu có người bị đau bụng, hãy hòa 21 miếng muối hột với một chén tỉnh hoa thủy. Sau đó chú 21 biến, rồi uống nửa chén thì sẽ liền khỏi.
Nếu có người mắt bị bầm đỏ, trong mắt có cục thịt lồi lên, hoặc con ngươi có màng che khuất, hãy lấy lá cẩu kỷ giã nát và chú 21 biến vào nước vắt đó. Sau đó, lấy đồng tiền bạc xanh để vào nước vắt qua đêm. Ngày kế, hãy chú thêm vào đó bảy biến và nhỏ lên mắt thì sẽ lành.
Nếu có người ban đêm hay nhút nhát và hãi sợ đến nỗi lúc ra vào đều kinh sợ, hãy làm một sợi dây từ sợi chỉ trắng và chú 21 biến. Khi chú một biến, thắt một gút. Sau đó hãy lấy đeo trên cổ, thì những việc sợ hãi sẽ liền tiêu trừ. Không chỉ tiêu trừ những việc sợ hãi mà cũng diệt được tội.
Nếu có người trong nhà xảy ra các tai nạn, hãy lấy nhánh cây lựu phân ra thành 1.080 khúc. Ở hai bên đầu của mỗi khúc bôi bơ và mật ong. Sau đó chú một biến vào mỗi khúc rồi mang đi đốt và đốt hết 1.080 khúc với phương pháp như thế, thì tất cả tai nạn tất đều diệt trừ. Pháp này phải nên ở trước tượng của Thiên Nhãn mà làm như vậy.
Nếu chú 21 biến vào cây bạch xương bồ và cột trên tay phải, thì tất cả trận đấu hay luận nghị đều sẽ được hơn người.
Nếu lấy lá hoặc nhánh hay cuống của cây cẩu kỷ, cắt chúng thành từng miếng và bôi ở hai bên đầu của mỗi miếng với bơ và mật ong trắng. Sau đó, chú một biến vào mỗi miếng rồi mang đi đốt. Hãy đốt hết 1.080 miếng với phương pháp như thế. Mỗi ngày ba thời khác nhau, chú 1.080 biến mỗi lần và làm như vậy cho đến bảy ngày. Như một vị chú sư, bạn sẽ tự khai ngộ và có trí tuệ thông triệt.
Nếu có người muốn hàng phục đại lực quỷ thần, chú 49 biến vào cây gỗ hoạn tử rồi mang đi đốt. Đừng quên bôi bơ và mật ong và phải hành Pháp này trước tượng của Đại Bi Tâm.
Nếu lấy một lạng ngưu hoàng cỡ lớn bỏ vào trong bình lưu ly, rồi để ở trước tượng Đại Bi Tâm và chú 108 biến. Sau đó bôi lên thân mình và chấm trên trán, thì tất cả thiên long quỷ thần, người cùng phi nhân thảy đều sẽ hoan hỷ.
Nếu có người bị gông cùm xiềng xích, chú 108 biến vào phân của con chim bồ câu trắng. Rồi xoa lên hai tay và chà vào ổ khóa, ổ khóa tức sẽ tự mở ra.
Nếu vợ chồng bất hòa và mối quan hệ như lửa với nước, hãy lấy đuôi lông của chim uyên ương để ở trước tượng Đại Bi Tâm, rồi chú 1.080 biến và mang theo trong mình, thì phu thê sẽ tương thân tương ái và tôn trọng vui vẻ đến trọn đời.
Nếu cây ăn trái bị sâu bọ ăn hoặc ruộng lúa bị chúng làm hại, chú 21 biến vào tro sạch của lò hương, hoặc cát trắng, hay nước trong. Rồi rưới xung quanh nơi trồng trọt thì loài sâu bọ sẽ liền rời khỏi. Cây ăn trái được nước trì chú rưới lên, sâu bọ sẽ không còn dám ăn nữa.
Nếu ai tụng chú này thì sẽ diệt trừ tất cả tội, cũng khiến chúng ma xa lánh và dứt trừ thiên tai. Nếu tụng một biến và lễ Phật một lạy, mỗi ngày ba thời tụng chú lễ Phật như vậy, thì mọi nơi sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh. Quả báo đáng mừng thay!
Nếu có chỗ não trên thân bị đau, hãy tụng chú này năm biến vào sợi chỉ năm màu, rồi kết thành sợi dây và cột vào nơi đó. Thần chú này đã có 40 Hằng Hà sa chư Phật quá khứ tuyên thuyết. Nay con cũng nói ra, là vì con muốn ủng hộ người thọ trì, bạt trừ hết thảy chướng nạn, cùng đoạn dứt tất cả ác bệnh thống khổ, thành tựu hết thảy các Pháp lành, và xa lìa tất cả những sự hãi sợ.
Nên thọ trì thần chú này với tín tâm thanh tịnh, hãy lưu truyền rộng rãi và chớ để đoạn tuyệt. Thần chú này mang đến sự lợi ích lớn lao cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bệnh hoạn thống khổ, không có bệnh hoạn nào mà chẳng lành. Dù cây đã khô héo, thần chú cũng có thể khiến đâm cành sanh lá, đơm hoa kết trái. Hà huống là chúng sanh có tình có thức. Như thân bị bệnh mà trì chú này cũng chẳng lành, thật không có lẽ ấy!
Sức uy thần của thần chú này là chẳng thể nghĩ bàn, thật chẳng thể nghĩ bàn, tán dương mãi cũng không hết. Nếu chẳng phải đã gieo trồng căn lành rộng lớn từ thuở quá khứ xa xưa đến nay, thì thậm chí danh tự còn không thể nghe, hà huống là được thấy. Đại chúng các ông, trời người, và long thần, khi nghe Ta tán thán thì đều nên tùy hỷ.
Nếu có người hủy báng thần chú này, tức là hủy báng 99 ức Hằng Hà sa chư Phật kia. Như có người đối với thần chú này sanh lòng nghi hay chẳng tin, thì phải biết người đó vĩnh viễn sẽ mất lợi lớn. Trong một tỷ kiếp, họ thường lưu chuyển trong đường ác mà không có kỳ hạn thoát ra, không bao giờ thấy Phật, nghe Pháp và gặp Tăng.”
Trích Kinh Lời Vàng

HÃY ĐỂ LẠI NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Mới hơn Cũ hơn